Uncategorized

[Lời hồi đáp] Người ấy vẫn chưa biết

3 thoughts on “[Lời hồi đáp] Người ấy vẫn chưa biết

  1. Khặc khặc đọc bên kia 1 lần, qua đây đọc thêm 1 lần nữa :v
    Đến xỉu vì độ móe của Ku :)))))

      1. Trời ạ wp của cô mà cô mới biết à 😀
        Bôin phục bội phục :)))))))) khặc khặc 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s