About

Blog cá nhân của Fuyu, tên thường gọi là Phù.

Silent reader, tàu ngầm, retweet/reblog là chính, đăng bài là phụ.

Hoạt động nhiều tại Facebook và Twitter. Lặn ngàn năm trên Tumblr và WordPress.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s